Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Tin học 7: Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

CHIA SẺ
Bài 3 Tin học lớp 7: Thực hiện tính toán trên trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 . Bạn Hằng vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập…

Câu 1 : Bạn Hằng vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công thức vừa nhập. Nhưng trên ô vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi. Em có biết tại sao không?

Lời giải :

Lý do mà  trên ô vẫn chỉ hiển thị nội dung 8+2*3 thay vì giá trị 14 mà Hằng mong đợi vì Hằng viết thiếu thiếu dấu “=” ở đầu phép tính. Muốn ra được kết quả thì Hằng phải viết thành  =8+2*3.


Câu 3: Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

 Lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

 – Thực hiện nhanh và chính xác

 – Kết quả sẽ tự động cập nhật khi giá trị trong ô tính thay đổi


Câu 4: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

a) (D4+C2)*B2

b) D4+C2*B2

- Quảng cáo -

c) =(D4+C2)*B2

d) =(B2*(D4+C2)

e) +(D4+C2)B2

g) (D4+C2)B2

Đáp án đúng là C : (D4+C2)*B2

Đáp án A : Thiếu dấu =

Đáp án B : thiếu dấu bằng và công thức sai

Đáp án D : Thừa dầu ngoạn đầu tiên

Đáp án E : Thừa dấu + , thiếu dấu * ở B2 và thiếu dấu = ở đầu

Đáp án G : Thiếu dấu * ở trước và B2


Câu 2: Từ đâu có thể biết một ô đang chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể?

Để biết một ô đang chứa công thức hay chưa giá trị cụ thể ta nháy chọn ô tính. Nếu ô tính chứa giữ liệu thì nội dung trong ô tính và trên thanh công thức giống nhau. Nếu ô tính chứa công thức thì thanh công thức hiển thị công thức, còn ô tính hiển thị kết quả