Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Bài 55 Tiến hóa về sinh sản: Bài 1,2 trang 181 SGK Sinh 7

Giải bài 1,2 trang 181 SGK Sinh 7: Tiến hóa về sinh sản.

Bài 1:  ở động vật có 2 hình thức sinh-sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh-sản hữu tính.
– Sinh sản vô tính là hình thức sinh-sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
– Sinh sản hữu tính (có Ưu thế hơn sinh-sản vô tính). Trong sinh-sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có 2 hình thức: thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.


Bài 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Sự tiến hóa của hình thức sinh- sản hữu tính và tập tính chăm sóc con non ở động vật được thể hiện ở bảng dưới đây:

Tên loài Hình thức thụ tinh Sinh đẻ Phát triển phôi Tập tính bảo vệ trứng Tập tính nuôi con
Trai sông Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Biến thái không ấu trùng tự đi kiếm mồi
Châu chấu Thụ tinh trong Đẻ trứng Biến thái không ấu trùng tự đi kiếm mồi
Cá chép Thụ tinh ngoài Đẻ trứng Trực

tiếp(không nhau thai)

không Con non tự đi kiếm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dài Thụ tinh trong Đẻ trứng Trực

tiếp(không nhau thai)

không Con non tự đi kiếm mồi
Chim bồ câu Thụ tinh trong Đẻ trứng Trực

tiếp(không nhau thai)

Làm tổ ấp trứng Nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi
Thỏ Thụ tinh trong Đẻ con Trực tiếp(có nhau thai) Đào hang, lót ổ Nuôi con bằng sữa mẹ

Advertisements (Quảng cáo)