Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 trang 79, 80 SBT Toán lớp 6 tập 1: Thực hiện phép tính: (-476) – 53, ta được kết quả là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Bài 7 Phép trừ số nguyên Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 trang 79, 80 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Câu 7.1: Tìm x, biết…

Câu 7.1: Tìm x, biết: a) x + 13 = 32 – 76 ;

                    b) (-15) + x = (-14) – (-57).

a) x + 13 = 32 – 76 = 32 + (-76) = -44

x = (-44) – 13 = -57

Vậy x = -57

b) (-15) + x = (-14) – (-57) = (-14) + 57= 43

X= 43 – (-15) = 43 + 15

Vậy x = 58.

Câu 7.2: Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh? Sau ba năm kinh doanh?

Nhận xét: Số vốn của nhà kinh doanh sẽ cộng thêm với số lãi hoặc trừ đi số lỗ.

Sau hai năm, số vốn của nhà kinh doanh sẽ tăng:

23 – 40 = -17 (triệu đồng)

Sau ba năm, số vốn của nhà kinh doanh tăng:

-17 + 63 = 46 (triệu đồng)

Câu 7.3: Thực hiện các phép tính: (-476) – 53, ta được:

(A) (-1006) ;                        (B) 1006 ;

(C) (-529) ;                           (D) (-423).

Chọn (C) (-529).

Câu 7.4: a) Điền số thích hợp vào chỗ trống

x

-134

-27

18

0

y

64

53

-7

16

x – y

y – x

b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối?

a)

x

-134

-27

18

0

y

64

53

-7

16

x – y

-198

-80

25

-16

y – x

198

80

-25

16

b) Nhận xét: x – y và y – x là hai số đối nhau.