Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 4.1, 4.2 trang 11 SBT Toán lớp 6 tập 1: Tìm số phần tử Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày

CHIA SẺ
Bài 4 số phần tử của một tập hợp, tập hợp con – SBT Toán 6: Giải bài 4.1, 4.2 trang 11 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1: Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là…

Câu 4.1. Cho tập hợp A = \(\left\{ {a,b,c,d,e} \right\}\). Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là:

(A) 6;               (B) 5;               (C) 4;               (D) 3.

Hãy chọn phương án đúng.

Chọn (B) 5.


Câu 4.2. Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;

b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày;

c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày;

d) Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày.

a) A có 7 phần tử.

b) B có 4 phần tử.

c) C có 1 phần tử.

d) D không có phần tử nào (\(D = \emptyset \))