Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 188, 189, 190 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

Bài 18 Bội chung nhỏ nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 188, 189, 190 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 188: Tìm BCNN của…

Câu 188: Tìm BCNN của:

a) 40 và 52                    b) 42, 70 và 180            c) 9, 10 và 11

a) \(40 = {2^3}.5\)            \(52 = {2^2}.13\)

BCNN (40,52) = \({2^3}.5.13 = 520\)

b) 42 = 2.3.7               70 = 2.5.7                \(180 = {2^2}{.3^2}.5\)

\(BCNN{\rm{ }}\left( {42;70;180} \right) = {2^2}{.3^2}.5.7 = 1260\)

c) Vì 9, 10 và 11 là các số đôi một nguyên tố cùng nhau nên:

Advertisements (Quảng cáo)

BCNN(9; 10; 11) = 9.10.11 = 990.

Câu 189: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198

Vì a ⋮ 126 và a ⋮ 198 nên a ∈ BC(126; 198)

Advertisements (Quảng cáo)

Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất nên a ∈ BC(126; 198)

Ta có: \(126 = {2.3^2}.7\)                            \(198 = {2.3^2}.11\)

           \(BCNN{\rm{ }}\left( {126;198} \right) = {2.3^2}.7.11 = 1386\)

Vậy a = 1386

Câu 190: Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.

Ta có:   15 = 3.5                  \(25 = {5^2}\)

BCNN (15; 25) = 3.52 =75

BC(15; 25) = \(\left\{ {0;75;150;225;300;375;450;…} \right\}\)

Bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400 là:

\(\left\{ {0;75;150;225;300;375} \right\}\)

Advertisements (Quảng cáo)