Trang Chủ Lớp 6 Khảo sát chất lượng lớp 6

[Môn Toán] Đề và đáp án vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu

CHIA SẺ

Đề và đáp án Môn Toán vào lớp chọn lớp 6 trường THCS Quỳnh Châu năm 2014-2015.

ĐỀ THI CHỌN VÀO LỚP 6 A,B TRƯỜNG THCS QUỲNH CHÂU

 NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN:  TOÁN- (Thời gian làm bài: 90 phút)

1(3điểm)

1.(2đ) Tính bằng cách hợp lý nhất:

a) 17,58 43 + 57  17,58

b) 43,57 x 2,6  ( 630 – 315 x 2 )

1cauc

d)104 x 68 – 36 x 52

2.(1đ) So sánh các phân số

cau1_2

2 (1 điểm)

Tìm x

a) ( x × 0,25 + 1999 ) ×2000 = ( 53 + 1999 ) × 2000

cau2b

3(2điểm)

Trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. Hãy tính tuổi mỗi người   hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 5/13 tuổi mẹ.

4 ( 3 điểm ):

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 60cm và chiều dài AB gấp rưỡi chiều  rộng B
C.Lấy một điểm M trên cạnh BC sao cho MB = 2M
C.Nối AM kéo dài cắt  DC kéo dài tại điểm E. Nối B với E. Nối D với M.

a)Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

b)So sánh diện tích tam giác MBE và diện tích tam giác MCD.

c)Gọi O là giao điểm của AM và BD.

tinhtyso

5 (1điểm) Tìm số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.

Đáp án đề thi vào lớp chọn lớp 6 Toán

Đáp án Toán vào lớ chọn 6 câu 1,2 Đáp án Toán vào lớp chọn 6 câu 1,2

Đáp án Toán vào lớ chọn 6 câu 3,4 Đáp án Toán vào lớp chọn 6 câu 3,4

dapan-vaolopchonlop10_montoan_5 Đáp án Toán vào lớp chọn 6 câu 5