Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Cùng tham khảo đáp án và đề thi học kì 2 Toán 6 – THCS Ngọc Trạo 2017

CHIA SẺ

Thi kì II lớp 6 môn Toán – THCS Ngọc Trạo năm 2017. Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40 km, giờ thứ hai đi 9/10  quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 4/5  quãng đường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II LỚP 6

NĂM HỌC: 2016 – 2017

TRƯỜNG THCS NGỌC TRẠO

MÔN: TOÁN 6

(Thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề)

1: (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).

2: (2,0 điểm). Tìm x, biết:

3: (2,0 điểm). Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40 km, giờ thứ hai đi 9/10 quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 4/5 quãng đường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

4: (3,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

Góc xOy = 600, góc xOz = 1200

a/ Tính số đo góc yOz?

b/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?

c/ Gọi tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc kề bù với góc yOz?

5: (1,0 điểm). Tìm phân số lớn nhất sao cho khi chia các phân số  cho nó ta đều được thương là các số tự nhiên.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 6 – THCS NGỌC TRẠO

1:

2:

3: Giờ thứ hai người đó đi được là:40. 9/10  = 36 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được là: 36 : 4/5 = 45 (km)

Quãng đường AB dài số km là: 40 + 36 + 45 = 121 (km)

            Đáp số: 121 km

4. 

a/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia

Oy và Oz mà góc xOy < xOz  (600 < 1200) => Tia Oy nằm giữa hai tia

Ox và Oz => ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz

600  + ∠yOz = 1200

∠yOz = 1200 – 600

∠yOz = 600

Vậy: ∠yOz = 600

b/ Vì Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (Theo câu a) mà

góc xOy = yOz = 600 => Tia Oy là tia phân giác của góc xOz.

c/ Vì hai tia Oy và Ot đối nhau => góc yOz kề bù với zOt

=> yOz + zOt = 1800

600  + zOt = 1800

zOt = 1800 – 600

zOt = 1200

Vậy: Góc kề bù với góc yOz có số đo là 1200

5: Gọi phân số cần tìm là