Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

[THCS Thuận Hưng] khảo sát giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6: Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ?

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Sinh lớp 6 trường THCS Thuận Hưng, đề thi gồm 5 câu tự luận như sau:

Câu 1 (3,0 điểm) : Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Câu 2 (1,0 điểm): Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây?

Câu 3 ( 2,5 điểm): Rễ có mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Câu 4 (1,5 điểm): Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ?

Câu 5 (2,0 điểm): Thân cây gồm những bộ phận nào? Thân dài ra do đâu?

Đáp án

Câu

Đáp án

Điểm
 

Câu 1

Câu 2

Các thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

– Vách tế bào: ở ngoài, làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

– Màng sinh chất: Bao bọc chất tế bào.

– Chất tế bào: là chất keo lỏng chứa các bào quan như lục lạp. Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.

– Nhân: Điều khiển mọi hoạt động  sống của tế bào.

– Không bào: chứa dịch tế bào.

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa đối với cây là giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

1,0

 

Câu 3 Rễ có 4 miền:

– Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.

– Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.

– Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

– Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 4 Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ:

– Thời tiết.

– Khí hậu.

– Các loại đất khác nhau.

 

0,5

0,5

0,5

Câu 5 – Thân cây gồm thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

– Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

1,0

1,0