Đề thi học kì 1 lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6
Thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới Đề số 5: Dave doesn’t have any class at school next week. ______
Thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới Đề số 5: Dave doesn’t have any class at school next week. ______
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới: How many pictures are there on the wall? – There ______ only one. I. Listen and decide if the statements below...
Đề số 4 Thi học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Ben has a job as a window cleaner. _____
Đề số 4 Thi học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Ben has a job as a window cleaner. _____
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 mới: There _________ a lot of food in the fridge, so help yourself I. Listen and write true (T) or false (F) for each statement. Question 1....
Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới [Đề 3]: England is a very large country. _____
Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới [Đề 3]: England is a very large country. _____
Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Tiếng Anh 6 mới: Why is walking in the streets in a summer afternoon is not a good idea in Da Nang? I. Listening Write true (T)...
[Đề 2] Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: The girls give directions ______
[Đề 2] Kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: The girls give directions ______
Đề số 2 - Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 mới học kì 1: You must remember to bring a  ________. It’s very useful when you go into a cave because it’s very...
Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Her house is next to a store…
Đề số 1 Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 6 mới: Her house is next to a store…
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 mới: Find the word which has a different sound in the part underlined A. LISTENING I. Write true (T) or false (F)...
Quảng cáo


[Đề 15] Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Tìm số nguyên x, y sao cho : x.y = -2
[Đề 15] Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Tìm số nguyên x, y sao cho : x.y = -2
Đề số 15 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1: Số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở có khoáng từ 300 đến 400 em. Khi xếp...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 14]: Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a < 5
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 14]: Viết tập hợp các số nguyên a sao cho -5 ≤  a <...
Đề thi học kì 1 - Đề số 14 - môn Toán 6: Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất sao cho khi chia m cho 3; 5 và 7 có dư lần lượt là...
Đề số 16 Thi học kì 1 môn Toán 6: Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8
Đề số 16 Thi học kì 1 môn Toán 6: Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤ 8
Bài kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Tìm các số có dạng (overline {517xy} ) chia hết cho 18. Bài 1. Tìm tổng các số nguyên thỏa mãn -10 < x ≤...
Đề số 18 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính : A = 200 – 188 : [26 – (32.10 – 78).5]
Đề số 18 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính : A = 200 – 188 : [26 – (32.10 – 78).5]
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề số 18: Tìm các số x, y nguyên sao cho (x - 2)(y + 1) = -2 Bài 1. Tính : A = 200 –...
Đề số 17- Thi học kì 1 môn Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng MN
Đề số 17- Thi học kì 1 môn Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng MN
Đề số 17 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Chứng tỏ A = 22 + 24 + 26 + ...+ 218 + 220 có tận cùng là 0 Bài 1. Chứng...

Mới cập nhật

Đang quan tâm