Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi học kì 1 và đáp án Toán lớp 6 trường...

Đề thi học kì 1 và đáp án Toán lớp 6 trường THCS Hoa Lư

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 90 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì I năm 2015 – 2016

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài 90 phút

  Bài 1: (2,0 điểm).

a/ Thế nào là số nguyên tố ? Cho ví dụ 2 số nguyên tố lớn hơn 30 ?

b/ Thế nào là hợp số ? Trong các số 0,1,2,3,4,5;6.Số nào là hợp số ?

  Bài 2: (1,0 điểm)

a/  Nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng ?

b/ Áp dụng: Cho đoạn thẳng MN =  6cm. H là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng HN ?

  Bài 3: (1,0 điểm) Tính:

a/  27.34 + 27.66 – 700                  b/  52 – 42 + 32 – 22 + 10

  Bài 4: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

H = 55:{121:[ 100 – ( 22 + 67 ) ] }

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm xN, biết:

a/  2x +  11 =  15                           b/  52x     =  520: 510

  Bài 6: (2,0 điểm).

Học sinh khối 6 của Trường THCS A khi xếp thành 12 hàng , 15 hàng hoặc 20 hàng để dự buổi chào cờ đầu tuần đều đủ hàng.Tính số học sinh khối 6 ? Biết rằng số học sinh khối 6 nằm trong khoảng từ 290 đến 320 học sinh.

Bài 7: (2,0 điểm)

Vẽ tia Ax . Lấy hai điểm M và B nằm trên tia Ax sao cho AM= 4 cm, AB = 8cm.

  1. a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
  2. b) So sánh MA và MB.
  3. c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

Đáp án và thang điểm đề thi học kì 1 lớp 6 của trường THCS Hoa Lư năm 2015

 

           Bài

 

              Nội dung cần đạt

 

Điểm

Bài 1:

(2,0 điểm)

 

 

a/ * Định nghĩa số nguyên tố đúng.

*Hai số nguyên tố lớn hơn 30 là 31 và 37.

b/ *Định nghĩa hợp số đúng.

*Có hai hợp số là 4 và 6.

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 2:

(1,0 điểm)

a/ Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng đúng.

b/ Vì H là trung điểm của MN

nên HN = MN:2 = 6:2=3cm

0,5

0,25

0,25

Bài 3:

(1,0 điểm)

a/   27.34 + 27.66 – 700= 27.(34 + 66) – 700 = 27.100 – 700

= 2700 – 700 = 2000

b/ 52 – 42 + 32 – 22 + 10

= 25 – 16 + 9 – 4 + 1

= 15

0,25

0,25

 

0,25

0,25

Bài 4:

(1,0 điểm)

H = 55:{121:[ 100 – ( 22 + 67 ) ] }

= 55:{121:[ 100 – 89 ] }

= 55:{121:11}

= 55:11 = 5

0,25

Quảng cáo

Quảng cáo

0,25

0,25

0,25

Bài5:

(1,0 điểm)

 

 a/  2x + 11 = 15

2x        = 15 – 11

2x        = 4

x        = 4 : 2

x        = 2

b/    52x=  520: 510

52x   =  510

2x =  10

x = 5

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

Bài 6:

(2,0 điểm)

 

 

 

 

   GIẢI:

Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm.

Theo bài toán ta có: x ∈ BC(12,15,20) và 290 ≤ x ≤ 320

Ta có: 2015-12-11_140641

Vì BC(12,15,20) = B(60) = {0;60;120;180;240;300;360;…}

Mà x ∈ BC(12,15,20) và 290 ≤ x ≤ 320 ⇒ x = 300

Vậy Trường THCS A có 300 học sinh khối 6.

 

0,25

0,25

 

 

0,75

 

0,25

0,25

0,25

 

Bài 7:

(2,0 điểm)

 

 2015-12-11_141334  

 

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B vì AM <AB ( 4 cm < 8 cm) 0,5
b) Vì Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên AM + MB = AB

⇒ MB = AB – AM ⇒ MB = 8 – 4 = 4 cm

Vậy AM = MB.

0,25

0,25

0,25

Theo câu a và b ta có: AM + MB = AB và MA = MB

⇒ M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

0,5

0,25

  Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa

 

Quảng cáo

CHIA SẺ