Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 Số học: Tìm x ∈ N biết : 720 : [41 – (2x -5 )] = 2^3 .5

CHIA SẺ

Tìm x ∈ N biết: 720 : [41 – (2x -5 )] = 23 .5; Tính  22 .23  + 56 : 53 ;… trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính

a ) 22 .23  + 56 : 53 ;

b) 15.{ 32 : [6 – 5 + 5. (9 : 3 ) ]}.

Bài 2. Tìm x N biết :

a) 720 : [41 – (2x -5 )] = 23 .5 ;

b) 80 – (4.52 – 3.23 ) = 210  – (x – 4 ).


Bài 1. a ) 22 .23 + 56 :53 = 32 +125 = 157.

b) 15 .{ 32 : [6 -5 + 5.( 9: 3 )]}

= 15. [ 32 : (6 – 5 +5 .3 )]

= 15. [ 32 :  (6 – 5 +15 ) ]

= 15. (32 : 16 ) = 15.2 = 30.

Bài 2. a) 720 : [41 – (2x – 5 ) ] = 40

          ⟹ 41 – ( 2x – 5 ) = 720 : 40

         ⟹ 41 – ( 2x – 5 ) = 18

              ⟹     2x – 5 = 41 -18

                 ⟹   2x = 23 + 5

                  ⟹   2x = 28

                    ⟹  x  = 14

b) 80 – (4. 52 – 3.22) = 210 – (x – 4)

⇒ 80 – 76 = 210 – ( x – 4)

⇒  4 = 210 – (x – 4)

⇒ x – 4 = 210 – 4

⇒  x = 210 – 4 + 4 = 210 = 1024