Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Số nguyên: Tính tổng các số nguyên x, biết: 2 ≤ |x| < 7

CHIA SẺ
Tính tổng các số nguyên x, biết: \(2 ≤ |x| < 7\).; Tính tổng \((-8) + (-7) + (-10) + 20\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng

a) \((-8) + (-7) + (-10) + 20\)

b) \(3 + (-5) + 7 + (-9) + 11 + (-13)\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) , biết:

a) \(| x + 2| = 0\).

b) \(|x| < (-3) . |-5|\)

Bài 3. Tính tổng các số nguyên x, biết: \(2 ≤ |x| < 7\).


Bài 1. a) \((-8) + (-7) + (-10) + 20 \)

\(\;= [(-8) + (-7) + (-10)] + 20\)

\(\;= (-25) + 20 = -5\)

b) \([3 + (-5)] + [7 + (-9)] + [11 + (-13)] \)\(= (-2) + (-2) + (-2) = -6\).

Bài 2. a) \(x ∈\mathbb Z  \)\(⇒ x + 2 ∈\mathbb Z ⇒ |x + 2| ∈ \mathbb N\).

Mà \(|x + 2| = 0 ⇒ x + 2 = 0\). Vậy \(x = -2\).

b) Ta có: \((-3) + |-5| = (-3) + 5 = 2\).

Vì \(x ∈\mathbb Z\)

\(⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| < 2 \)\(⇒ |x| = 0; |x| = 1⇒ x = 0; x = ± 1.\)

Bài 3. \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) mà \(2 ≤ |x| < 7\).

\(⇒ |x| ∈ \{2, 3, 4, 5, 6\}\).

\(⇒ x ∈ \{±2, ±3, ±4, ±5, ±6\}\).

Khi đó: \([2 + (-2)] + [3 + (-3)] + [4 + (-4)] \)\(\,+ [5 + (-5)] + [6 + (-6)] = 0\)