Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 – Số nguyên: Tìm số nguyên x, biết x ≥ |x|

CHIA SẺ
Tìm số nguyên x, biết \(x ≥ |x|\); Tìm chữ số x, biết \( – \overline {19x}  \le  – 195\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết \(x ≥ |x|\)

Bài 2. Viết tập hợp các số nguyên x, biết \(-2 < |x| ≤ 3\)

Bài 3. Tìm chữ số x, biết \( – \overline {19x}  \le  – 195\)


Bài 1.  + Nếu \(x ∈\mathbb N ⇒ |x| = x\). Vậy \(x ≥ x\) luôn đúng với \(x ∈\mathbb N\)

+ Nếu x nguyên âm; \(x < 0 ⇒ |x| = – x\) và \((-x) ∈\mathbb N^*\)

\(⇒ -x > 0\). Vậy \(x > |x|\) không thỏa với \(x < 0\)

(vế trái âm, vế phải dương)

Bài 2. Ta có: \(|x| ∈\mathbb N\); với \(x ∈\mathbb  Z\). Vậy \(|x| < 3\).

\(⇒ |x| = 0, 1, 2, 3 \)\(⇒ x ∈ \{0, ±1, ± 2, ±3\}\).

Bài 3. Ta có: \(| – \overline {19x} | = \overline {19x} ;| – 195| = 195\)

Vì \(| – \overline {19x} | \le  – 195 \Rightarrow \overline {19x}  \ge 195\)

Vậy \(x ∈ \{5, 6, 7 , 8, 9\}\).