Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6: Tìm x, y ∈ Z, biết |x| + |y| = 1

CHIA SẺ
Tìm \(x, y ∈\mathbb Z\), biết \(|x| + |y| = 1\); Tính tổng \(S = 1 + (-2) _ 3 + (-4) + 5 + …+\)\(\, 99 + (-100) + 101\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 – Số nguyên lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x, y ∈\mathbb Z\), biết \(|x| + |y| = 1\).

Bài 2. Tính tổng \(S = 1 + (-2) _ 3 + (-4) + 5 + …+\)\(\, 99 + (-100) + 101\)


Bài 1. Vì \(|x| ∈\mathbb N; |y| ∈\mathbb N\), với \(x, y ∈\mathbb N\).

Nên với \(|x| + |y| = 1\), ta có:

+) \(|x| = 0\) và \(|y| = 1 ⇒ x = 0; y = ± 1\).

+) \(|x| = 1\) và \(|y| = 0 ⇒ x = ± 1; y = 0\)

Bài 2. Ta có:

\(S = (1 +3 + 5 + ..+ 99 + 101)\)\(\; + [(-2) + (-4) + …+ (-100)]\)

\(\;\;\;= (1 +101).5 : 2 – [(2 + 100).5 : 2]\)

\(\; \;\;= 51. 51 – 51. 50\)

\(\;\;\;= 51. (51 – 50) = 51\).

Cách khác:

\(S = [1 + (-2)] + [3 + [-4]) + …\)\(\,+[99 + (-100) ] + 101\)

\(\;\;\;= \underbrace {( – 1) + ( – 1) + … + ( – 1)}_{50}+101\)

\(\;\;\;=-50+101=51\)