Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Tóan 15 phút lớp 6 – Chương 1 Số học: Tìm a ∈ N, biết rằng a chia cho 3 được thương là 10

CHIA SẺ

Tìm \(a ∈\mathbb N\) , biết rằng a chia cho 3 được thương là 10; Tìm \(x ∈\mathbb N\), biết \(2x + 15 = 27  \) … trong Đề kiểm tra môn Tóan 15 phút lớp 6 – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\), biết

a) \(2x + 15 = 27  \)

b) \(8x – 4x = 1208\)

Bài 2. Tìm \(a ∈\mathbb N\) , biết rằng a chia cho 3 được thương là 10


Bài 1. a) \(2x + 15 = 27\)

    \(2x = 27 – 15\)

    \(2x  = 12\)

    \( x = 12 :2 \)

    \(x= 6\)

b) \(8x – 4x =1208\)

    \(( 8 – 4).x = 1208\)

    \(4x = 1208\)

    \(x = 1208 : 4\)

    \(x= 302.\)

Bài 2. Ta có :

\(a = 3.10 + r\)

Nếu \( r =0\) thì \(a =30\);

Nếu \(r =1\) thì \(a =31\);

Nếu \(r = 2\) thì \(a= 32.\)