Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm số x nhỏ nhất (khác 0) biết x ⋮ 24 và x ⋮ 30

CHIA SẺ
Tìm số x nhỏ nhất (khác 0) biết x ⋮ 24 và x ⋮ 30; Cho số x thỏa mãn 400 < x < 500 và x chia cho 4, 6, 9 đều có dư là 2 … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số x nhỏ nhất (khác 0) biết x ⋮ 24 và x ⋮ 30

Bài 2. Cho số x thỏa mãn 400 < x < 500 và x chia cho 4, 6, 9 đều có dư là 2. Tìm số x


Bài 1. Vì x ⋮ 24 và x ⋮ 30

⇒ x chia hết cho BCNN(24, 30) = 120

Vậy x = 120 là số nhỏ nhất là bội của 120.

Bài 2. BCNN(4, 6, 9) = 36

Các bội số của 36 là số 36k và 400 < 36k < 500

⇒ k = 12 hoặc k = 13

+ k = 12 ⇒ 36.12 = 432 ⇒ 432 + 2 = 434 (thỏa mãn điều kiện chia cho 4, 6, 9 có dư là 2)

+ k = 13 ⇒ 36.13 = 468 ⇒ 468 + 2 = 470 (không thỏa mãn)

Vậy x = 434