Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Số nguyên có đáp án: Tìm tập hợp X các số nguyên sao cho -3 ≤ x ≤  1

CHIA SẺ
Tìm tập hợp X các số nguyên sao cho \(-3 ≤ x ≤  1\); Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, 1, 3, 5\}\). Viết tập hợp B các số đối của A … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Số nguyên có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 

Bài 1. Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, 1, 3, 5\}\)

Viết tập hợp B các số đối của A

Bài 2. Tìm tập hợp X các số nguyên sao cho \(-3 ≤ x ≤  1\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

a) \(|x| = |-3| + 2\)

b) \(|x| ≤ |-1| + 1\)


Bài 1. Ta có: \(B = \{3, 2, -1, -3, -5\}\)

Bài 2. Ta có: \(X = \{-3, -2, -1\}\)

Bài 3. a) Ta có: \(|-3| = 3 ⇒ |-3| + 2 = 5\)

Vậy \(|x| = 5 ⇒ x = -5\) hoặc \(x = 5\).

b) Ta có: \(|-1| – 1 ⇒ |-1| + 1 = 2\)

Vì \(|x| ≤ 2\). Vì \(x ∈\mathbb Z ⇒ |x| ∈ \mathbb N\) \(⇒ |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2\).

\(⇒ x ∈ \{0, ±1, ± 2\}\)