Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 – Số nguyên: Tìm x ∈ Z, biết 3 – x = 12 – (- 5) 

CHIA SẺ
Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(3 – x = 12 – (- 5)  \); Cho \(x ∈\mathbb Z\) và \(x – 3 > 2\). Chứng tỏ \(x > 5\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(3 – x = 12 – (- 5)  \)

b) \(10 – ( -5 + 2) = (- 20 + 7) – x\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(|x + 5| = -3 + | -4|\)

b) \(2 ≤ | x + 1| ≤ 4\)

Bài 3. Cho \(x ∈\mathbb Z\) và \(x – 3 > 2\). Chứng tỏ \(x > 5\)


Bài 1. a) \(3 – x = 12 – ( – 5) \)

\(⇒ 3 – x = 12 + 5 ⇒ 3 – x = 17\)

\(⇒ 3 – 17 = x ⇒ -14 = x\) hay \(x = -14\)

b) \(10 – (- 5 + 2) = (-20 + 7) – x\)

\(⇒ 10 + 5 – 2 = -13 – x\)

\(⇒ 13 = -13 – x \)

\(⇒ x = -13 – 13 = – 26\)

Bài 2. a) \(|x + 5| = -3 + 4 \)

\(⇒ |x + 5| = 1 \)

\(⇒ x + 5 = 1\) hoặc \(x + 5 = -1\)

\(⇒ x = -5 + 1\) hoặc \(x = -5 – 1\)

\(⇒ x = -4\) hoặc \(x = -6\)

b) \(x ∈\mathbb Z ⇒ x + 1 ∈\mathbb Z ⇒ | x + 1| ∈\mathbb Z\)

\(x+ 1 ∈ \{-4, -3, -2, 2, 3, 4\}\)

\(x ∈ \{-5, -4, -3, 1, 2, 3\}\)

Bài 3. Ta có: \(x – 3 > 2 ⇒ x > 3 + 2\)  hay \(x > 5\).