Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Số nguyên: Tìm x ∈ Z, biết: x – (- 15) = 3

CHIA SẺ

Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(x – (- 15) = 3\); Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x – 5| = 5 \) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

a) \(x – (- 15) = 3\)

b) \(20 – (x + 12) = 0\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:

a) \(|x – 5| = 5 \)

b) \(1 < |x + 3| < 5\)


Bài 1. a) \(x – (- 15) = 3 ⇒x + 15 = 3 \)

\(⇒ x = -15 + 3 ⇒ x = -12\)

b) \(20 – (x + 12) = 0 \)

\(⇒ 20 – x – 12 = 0 ⇒ 8 – x = 0\)

\(⇒  x = 8\)

Bài 2. a) \(|x – 5| = 5 ⇒ x – 5 = 5 \) hoặc \(x – 5 = -5\)

\(⇒ x = 5 + 5\) hoặc \(x = 5 – 5\)

\(⇒ x = 10\) hoặc \(x = 0\)

b) \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒  x + 3 ∈\mathbb Z\)\( ⇒ | x + 3| ∈\mathbb N\) mà \(1 < |x + 3| < 5\).

\(⇒ |x + 3| = 2; |x + 3| = 3; |x + 3| = 4\)

\(⇒ x + 3 = 2\) hoặc \( x + 3 = -2\);

\(x + 3 = 3\) hoặc \( x + 3 = -3\);

\(x + 3 = 4\) hoặc \(x + 3 = -4\)

\(⇒ x = -1; x = -5; x = 0; x = -6;\)\(\, x = 1; x = -7\).