Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm x ∈ N, biết: 231 – (x – 6) = 1339 : 13

CHIA SẺ
Tìm x ∈ N, biết: 231 – (x – 6) = 1339 : 13; Tìm chữ số tận cùng của 79 + 3 … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính tổng:  S = 3 + 6 + …+ 2016

Bài 2. Tìm chữ số tận cùng của 79 + 3

Bài 3. Tìm x ∈ N, biết: 231 – (x – 6) = 1339 : 13


Bài 1. Ta có: S = 3 + 6 + …+ 2016 = 3.1 + 3.2 + …3. 672

Vậy trong tổng này có 672 số hạng

⇒ S = (3 + 2016). 672 + 2 = 678384

Bài 2.  Ta có: 79 = 74. 74.7 = 2401.2401.7

Vậy số hạng 79 có tận cùng là 7

(Cách khác: 79 = 4035 3607) ⇒  79 + 3 có tận cùng bằng 0

Bài 3.  231 – (x – 6) = 1339 : 13

231 – (x – 6) = 103

 x – 6 =231 – 103

 x = 6 + 128 = 134