Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán: Tìm x ∈N biết : 17x – 25 : 8 + 65 =9^2

CHIA SẺ
Tính : \({3^2}.7 – ({1^{10}} + 24{\rm{ }}):{5^2}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tính : \({3^2}.7 – ({1^{10}} + 24{\rm{ }}):{5^2}\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\), biết :

a) \((17x – 25 ) : 8 + 65 =9^2\) ;

b) \(2010^5(x – 60 ) =2010^6\).


Bài 1.  \(3^7.7–(1.10 + 24 ):5^2=9.7 – 25 :25\)\(\, = 63 – 1  =62.\)

Bài 2.  a) \((17x -25 ): 8 =81 – 65\)

    \(17x – 25 =16 . 8\)

    \(         17x =128 +25\)

    \(          17 x = 153\)

    \(                x =9\)

b) \(x – 60 = 2010^6 : 2010^5\)

     \(x- 60 = 2010\)

    \(x =2010 + 60 =2070.\)