Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên: Tìm x ∈ Z, biết (x + 2)(3 – x) > 0

CHIA SẺ
Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \((x + 2)(3 – x) > 0\); Viết tập hợp C gồm các phần tử x.y, x ∈ A và y ∈ B … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \((x + 2)(3 – x) > 0\)

Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{-3, -2, -1\}\) và tập hợp \(B = \{5, 6\}\). Viết tập hợp C gồm các phần tử x.y, x ∈ A và y ∈ B.


Bài 1. Vì \((x + 2)(3 – x) > 0\) nên \(x + 2\) và \(3 – x\) cùng dấu

+) Trường hợp 1:

\(x + 2 > 0\) và \(3 – x > 0 ⇒ x > -2\) và \(x < 3\)

\(⇒ x\in\{-1;0;1;2\}\)

+) Trường hợp 2:

\(x + 2 < 0\) và \(3 – x < 0 ⇒ x < 2\) và \(x > 3\) (vô lý)

Bài 2. Ta có: \(C = \{(-3).5; (-3).6; (-2).5; (-2).6; (-1).5; (-1).6\}\)

Hay \(C = \{-15, -18, -10, -12, -5, -6\}\).