Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên: Cho x ∈ Z, so sánh (-2x) và 0

CHIA SẺ
Cho x ∈ Z, so sánh \(-2x\) và 0; Cho x ∈ Z, so sánh \(-2x\) và 0 … trongChia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(4(2x + 7) – 3(3x – 2) = 24\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(xy = -1\) và \(x – y = -2\)

Bài 3. Cho x ∈ Z, so sánh \(-2x\) và 0


Bài 1. \(4(2x + 7) – 3(3x – 2) = 24 \)

\(⇒ 8x + 28 – 9x + 6 = 24\)

\(⇒ – x = 24 – 34 \)

\(⇒ – x = – 10 ⇒ x = 10\)

Bài 2. Ta có:  \(x.y = -1 = (-1).1= 1.(-1)\)\( ⇒ x = -1\) và \(y = 1\); hoặc \(x =1\) hoặc \(y = -1\)

Với \(x = -1\) và \(y = 1 ⇒ x – y = -1 – 1 = -2 \) (thỏa mãn điều kiện)

Với \(x = 1\) và \(y = -1 ⇒ 1 – (-1) = 2 ≠ -2\) (không thỏa mãn)

Vậy \(x = -1\) và \(y = 1\)

Bài 3. Nếu \(x = 0 ⇒ -2x = 0\), nếu \(x < 0 ⇒ (-2)x > 0\); nếu \(x > 0 ⇒ -2x < 0\); nếu \(x > 0 ⇒ -2x < 0\).