Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần số học: Tìm x ∈ Z, biết: |x + 5| = 2 – ( 4 – 5)

CHIA SẺ
Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x + 5| = 2 – ( 4 – 5)\); Tìm các giá trị \(x ∈\mathbb Z\): \(-5 < x < x + 2\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \((5 – x) – (-25 + 7) = -3 + 12\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(|x + 5| = 2 – ( 4 – 5)\)

Bài 3. Tìm các giá trị \(x ∈\mathbb Z\): \(-5 < x < x + 2\).


Bài 1. \((5 – x) – (-25 + 7) = -3 + 12 \)

\(⇒ 5 – x + 25 – 7 = 0\)

\(⇒ 23 – x = 9\)

\(⇒ 23 – 9 = x ⇒ x = 14\)

Bài 2. \(|x + 5| = 2 – ( -1) \)

\(⇒ |x + 5| = 3 \)

\(⇒ x + 5 = 3\) hoặc \(x + 5 = -3\)

\(⇒  x = -5 + 3\) hoặc \(x = -5 – 3\)

\(⇒ x = -2\) hoặc \(x = -8\)

Bài 3.  \(-5 < x + 2 ⇒ -5 – 2 < x \)

\(⇒ x > – 7; x ∈ \mathbb Z\).