Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học: Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn n sao cho 11≤ n ≤ 19

CHIA SẺ
Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn n sao cho \(11≤ n ≤ 19\); Tìm x biết \(x  ∈\mathbb N^*\)  và \(x<5\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 1 Số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm x biết \(x  ∈\mathbb N^*\)  và \(x<5\)

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên chẵn n sao cho \(11≤ n ≤ 19\).

Bài 3. Điền vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

                     \(… ;m ;… ;( m ∈ \mathbb N^* ).\)


Bài 1. Vì \(x\in \mathbb N^*\) và \(x<5\) nên \(x\in\{1;2;3; 4\}\)

Bài 2. \(A=\{12;14;16;18\}\)

Bài 3. \(m+1;m;m-1;\;(m\in\mathbb N^*)\)