Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập cuối chương VIII (8) Những hình học cơ bản trang 67 Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43 trang 67 Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập cuối chương 8 Những hình học cơ bản

Giải bài 8.39 trang 67 Toán 6 tập 2

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

– Điểm thuộc đường thẳng là điểm nằm trên đường thẳng.

– Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nằm trong cùng một đường thẳng.

 a) Đúng vì điểm C nằm trên d và hai điểm A, B không nằm trên d.

b) Sai vì ta kẻ được đường thẳng đi qua cả 3 điểm A, B, C.

c) Đúng vì điểm F không nằm trên m.

d) Đúng vì F không nằm trên đường thẳng DE ( là đường thẳng m).

Bài 8.40 trang 67 Toán 6 KNTT

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về :

a) Ba điểm A, B  và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC  và AC?

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nằm trong cùng một đường thẳng.

b) Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và nằm trên cùng một đường thẳng.

c) Sử dụng thước kẻ để đo độ dài các cạnh AB, AC, BC rồi so sánh.

Advertisements (Quảng cáo)

 a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và BC<AB<AC.

Giải bài 8.4 Toán 6 trang 67

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó.

O là trung điểm của MN nếu O nằm giữa M và N và \(MO = NO = \frac{{MN}}{2}\)

 

Vì O là trung điểm của MN nên MO = NO = 7:2 = 3,5 (cm).

Giải bài 8.42 trang 67 Toán 6

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

Câu a

Kể tên các góc có trong hình vẽ.

Tìm hai tia chung gốc A, gốc B, gốc C, gốc D.

Advertisements (Quảng cáo)

Các góc có trong hình vẽ là : \(\widehat {ABC},\widehat {DAB},\widehat {BCD},\widehat {CDA}\)

Câu b

Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

– Sử dụng thước đo góc.

– Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn \(90^\circ \).

– Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \).

Các góc nhọn là : \(\widehat {CDA},\widehat {BCD}\).

Các góc tù là : \(\widehat {DAB},\widehat {ABC}\).

Bài 8.43 trang 67 Toán 6 tập 2 KNTT

Cho hình 8.57

Câu a

Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng.

Các tia có trong hình vẽ là : Ox ; Oy ; Oz.

Hai tia đối nhau là : Ox ; Oy

Câu b

Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8.57

– Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \).

– Góc bẹt là góc có số đo bằng \(180^\circ \).

Các góc vuông là : ∠ xOy ; ∠  zOy.

Câu c

Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

– Vẽ điểm B và kẻ tia OB.

– Sử dụng thước đo để đo góc xOB:

+ Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với O, tia Ox đi qua vạch 0.

+ Tia OB đi qua vạch chỉ số đo của góc.

– Phân biệt góc nhọn, góc tù:

+ Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn \(90^\circ \).

+ Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \).

Ta có: B nằm trong góc yOz thì ta kẻ được tia OB như hình trên.

Góc xOB là góc tạo bởi tia Ox và OB, sử dụng thước đo góc thì thấy góc xOB là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \) và nhỏ hơn \(180^\circ \) nên nó là góc tù.

Advertisements (Quảng cáo)