Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Xác suất thực nghiệm trang 103, 104, 105 Toán lớp 6 tập 2 CTST

Trả lời câu hỏi trang 103, 104 SGK Toán 6 tập 2 CTST. Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Bài 2. Xác suất thực nghiệm – Chương 9 Một số yếu tố xác suất

Hoạt động khám phá 1

Trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Không nhìn vào hộp, chọn ra từ hộp một quả bóng. Xét các sự kiện sau:

– Bóng chọn ra có màu vàng;

– Bóng chọn ra không có màu vàng.

– Bóng chọn ra có màu xanh.

Sự kiện nào có khả năng xảy ra cao nhất?

Dựa vào trong hộp có 5 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ để trả lời.

– Bóng chọn ra có màu vàng: Không thể xảy ra

– Bóng chọn ra không có màu vàng: Luôn xảy ra

– Bóng chọn ra có màu xanh: Có thể xảy ra

Sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất: Bóng chọn ra không có màu vàng.

Hoạt động khám phá 2

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu.

Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Tỉ số = Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng : Tổng số lần xoay.

Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng là 12

Tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là: 12: 20 = \(\frac{3}{5}\)

Thực hành

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Quảng cáo - Advertisements

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là: 2 : 20 = \(\frac{1}{{10}}\)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là: 6 : 20 = \(\frac{3}{{10}}\)

Vận dụng

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Tổng số lần Sơn chờ xe buýt là: \(4 + 10 + 4 + 2 = 20\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là: \(4:20 = \frac{1}{5}\).

Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(4 + 2 = 6\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(6:20 = \frac{3}{{10}}\).

Giải bài 1 trang 105 SGK Toán 6 tập 2

Gieo một con xúc xắc 4 mặt 50 lần và quan sát số ghi trên đỉnh của con xúc xắc, ta được kết quả như sau:

 

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được định số 4.

b) Gieo được định có số chẵn.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

a) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh số 4 là: \(9:50 = \frac{9}{{50}}\)

b) Xác suất thực nghiệm để gieo được đỉnh có số chẵn: \(\left( {14{\rm{ }} + {\rm{ }}9} \right):50{\rm{ }} = \;\frac{{23}}{{50}}\)

Bài 2 trang 105 Toán 6 tập 2 CTST

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

 

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bắt xanh.

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

a) Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh là:

\(42{\rm{ }}:{\rm{ }}50{\rm{ }} = \;\frac{{21}}{{25}}\)

b) Dự đoán: Trong hộp loại bút xanh có nhiều hơn.

Giải bài 3 trang 105 Toán 6 tập 2

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau:

 

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính

a) theo từng quý trong năm.

b) sau lần lượt tổng quý tính từ đầu năm.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

a) Xác suất thực hiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính theo từng quý là:

Quý I: \(15:150 = \frac{1}{{10}}\)

Quý II: \(21:200 = \;\frac{{21}}{{200}}\)

Quý III:\(\;17:180{\rm{ }} = \;\frac{{17}}{{180}}\)

Quý IV: \(24:220 = \;\frac{6}{{55}}\)

b) Sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm

Quý I: \(15:750{\rm{ }} = \;\frac{1}{{50}}\)

Quý II: \(21{\rm{ }}:{\rm{ }}750{\rm{ }} = \;\frac{7}{{250}}\)

Quý III: \(17:750 = \;\frac{{17}}{{750}}\) Quý IV: \(24:750 = \;\frac{{12}}{{325}}\)

Quảng cáo - Advertisements