Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng trang 102, 103, 104 SGK Toán lớp 6 CTST

Trả lời Hoạt động khám phá, vận dụng trang 101, 102, 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3 trang 103, 104 Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng – Chương 4 Một số yếu tố thống kê

Hoạt động khám phá 1

Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau:

 

a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ ưa thích nhất trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vào vở theo mẫu sau:

 

b) Hãy thảo luận trong tổ về lí do tại sao cần phải viết tắt và cách thức viết tắt.

a) Tiến hành khảo sát các bảng trong lớp rồi thống kê vào bảng:

 

b)

– Cần phải viết tắt vì để thu thập dữ liệu nhanh chóng.

– Cách thức viết tắt để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.

Thực hành

Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây:

 

Hãy lập bảng số liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ em.

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ bảng dữ liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất của các bạn trong tổ như sau:

 

Hoạt động khám phá 2 trang 102 Toán 6 CTST

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 của lớp 6A5 thành dãy dữ liệu: 5, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 6, 9, 6, 8, 8.

Advertisements (Quảng cáo)

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

 

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 7.

 

Dựa vào bảng trên ta thấy có 4 bạn được điểm 8 và 6 bạn có điểm dưới 7.

Vận dụng 1

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

 

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

 

Vận dụng 2

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau:

 

Em hãy cho biết:

a) Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh?

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là bao nhiêu?

a) Lớp 6A có tất cả 30 học sinh.

b) Số học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên là 28.

Giải bài 1 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu ban đầu như sau:

 

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử; K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3

b) Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3

 

=> Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất

Bài 2 trang 104 SGK Toán lớp 6 CTST tập 1

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Bảng thống kê số thành viên trong gia đình:

Bài 3 trang 104 Toán 6 tập 1 CTST

Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thống kê tương ứng.

Em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

 

Advertisements (Quảng cáo)