Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Reading – Lesson 3 Unit 4 trang 37 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Reading – Lesson 3 Unit 4 Festivals and Free Time trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Read the article and underline all the festival activities.

(Đọc bài báo và gạch dưới những hoạt động lễ hội.)

A Famous Festival in Vietnam

Cường Nguyễn, October 14

In Vietnam, people celebrate many different festivals each year. The biggest festival in Vietnam is Tết. This celebrates the beginning of the Lunar New Year. Vietnamese people have to prepare a lot for this festival. Before Tết, people buy fruits and flowers from the market and decorate their houses. Most people buy a special tree with lots of flowers. In the north of Vietnam, people buy peach trees with pink flowers. In the south, people buy apricot trees with yellow flowers. Everyone cleans their house before Tết. This is very important because you shouldn’t clean it during Tết. During Tết, people visit their family and friends. Few people go to school or work. Children wear new clothes and get lucky money. It’s a great time to watch lion dances and fireworks. Everyone is happy and excited about the New Year. Vietnamese people love to celebrate this festival.

Tạm dịch bài báo:

Một lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam

Cường Nguyễn, ngày 14 tháng 10

Ở Việt Nam, mọi người tổ chức nhiều lễ hội khác nhau mỗi năm. Lễ hội lớn nhất ở Việt Nam là Tết. Đây là dịp mừng đầu năm. Người Việt Nam phải chuẩn bị rất nhiều cho lễ hội này. Trước Tết, mọi người mua hoa quả chợ về trang trí nhà cửa. Hầu hết mọi người mua một cây đặc biệt với rất nhiều hoa. Ở miền Bắc nước ta, người ta mua những cây đào có hoa màu hồng. Ở miền Nam, người ta mua mai nở hoa vàng. Mọi người dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Điều này rất quan trọng vì bạn không nên dọn dẹp trong ngày Tết. Trong ngày Tết, mọi người đến thăm gia đình và bạn bè của họ. Ít người đi học hoặc đi làm. Trẻ em mặc quần áo mới và được lì xì. Đó là thời điểm tuyệt vời để xem múa lân và bắn pháo hoa. Tất cả mọi người đều vui vẻ và háo hức về ngày Tết. Người Việt Nam rất thích tổ chức lễ hội này.

Advertisements (Quảng cáo)

The festival activities are: (Các hoạt động lễ hội là: )

– buy fruits and flowers (mua trái cây và hoa)

– decorate houses (trang trí nhà cửa)

– buy a special tree with lots of flowers (mua cây đặc biệt với nhiều hoa)

– clean houses (quét dọn nhà cửa)

Advertisements (Quảng cáo)

– visit family and friends (thăm gia đình và bạn bè)

– wear new clothes (mặc quần áo mới)

– get lucky money (nhận tiền lì xì)

– watch lion dances and fireworks (xem múa lân và pháo hoa)

b. Read and write “Yes” or “No”.

(Đọc và viết “Có” hoặc “Không”.)

1. People buy fruits and flowers during Tết.

2. Every house has the same type of tree.

3. People clean their houses during Tết.

4. You can watch lion dances during Tết.

No

___________

___________

___________

1. No

2. No

3. No

4. Yes

1. No

(Mọi người mua trái cây và hoạt suốt dịp Tết. => Không)

2. No

(Mỗi nhà đều có mộ kiểu cây giống nhau. => Không)

3. No

(Mọi người quét dọn nhà cửa suốt dịp Tết. => Không)

4. Yes

(Bạn có thể xem múa lân suốt dịp Tết. => Có)

Advertisements (Quảng cáo)