Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Friends plus

Giải Tiếng Anh 6 Friend plus Unit 4 – Culture: Digital learning

Hướng dẫn làm bài Culture: Digital learning Unit 4 Learning world trang 56 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo – Friends plus

Exercise 1. Look at the first photo and answer the questions. Then read the text and check your answers.

(Nhìn bức ảnh đầu tiên và trả lời câu hỏi. Sau đó đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. Where is Ben?

2. What is he doing?

I can still learn

Most children between five and eighteen in Britain must go to school. But the situation is different for me. I play tennis and I must practise a lot, and I often go to other countries to play in tournaments. How can I still learn? Luckily, digital learning helps me.

When I am absent from school, I do online courses. Computers help me with the subjects, and I can learn at my own speed. When there is no tournament, I come back to school and I can do the tests easily. My friends also help me if I have any problems.

This new learning way makes me happy and keeps me up with my friends. I can still learn when I am not at school. That is why digital learning becomes more and more popular.

* keep up with: to do whatever is necessary to stay level or equal with someone or something

Tạm dịch văn bản:

Tôi vẫn có thể học

Hầu hết trẻ em từ 5 đến 18 tuổi ở Anh phải đến trường. Nhưng trường hợp của tôi thì khác. Tôi chơi quần vợt và tôi phải luyện tập rất nhiều, và tôi thường đến các quốc gia khác để thi đấu trong các giải đấu. Làm thế nào tôi vẫn có thể học được? May mắn thay, học tập kỹ thuật số giúp tôi.

Khi tôi nghỉ học, tôi tham gia các khóa học trực tuyến. Máy tính giúp tôi giải các môn học và tôi có thể học với tốc độ của riêng mình. Khi không có giải đấu, tôi trở lại trường và tôi có thể làm các bài kiểm tra một cách dễ dàng. Bạn bè của tôi cũng giúp tôi nếu tôi có bất kỳ vấn đề nào.

Cách học mới này giúp tôi cảm thấy vui vẻ và theo kịp bạn bè. Tôi vẫn có thể học khi tôi không ở trường. Đó là lý do tại sao học kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến.

* theo kịp: làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì mức độ hoặc bằng với ai đó hoặc điều gì đó

1. Ben is at home.

(Ben đang ở đâu? – Ben đang ở nhà.)

2. He is studying.

(Bạn ấy đang làm gì? – Bạn ấy đang học.) 

Advertisements (Quảng cáo)

Exercise 2. Read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc và nghe văn bản và trả lời câu hỏi.)

1. Why is Ben sometimes absent from school?

2. What helps Ben to keep learning?

3. Does Ben still go to school?

4. Can Ben pass the tests at school?

5. In your opinion, who often does online courses when he or she is absent from school?

1. Ben is sometimes absent from school because he plays tennis and he must practise a lot, and he often goes to other countries to play in tournaments.

( Tại sao Ben thỉnh thoảng nghỉ học? – Ben đôi khi phải nghỉ học vì chơi quần vợt và phải tập luyện nhiều, và bạn ấy thường sang các nước khác để tham gia các giải đấu.)

2. Digital learning helps Ben keep learning.

( Điều gì giúp Ben tiếp tục học? – Phương pháp học kỹ thuật số giúp Ben có thể tiếp tục học.)

3. Yes, he does.

( Ben còn đi học không? – Còn.)

Advertisements (Quảng cáo)

4. Yes, he can.

( Ben có thể vượt qua các bài kiểm tra ở trường không? – Bạn ấy có thể.)

5. In my opinion, special students or too busy students do online courses when they are absent from school.

( Theo bạn, ai là người thường tham gia các khóa học trực tuyến khi nghỉ học? – Theo tôi, những học sinh đặc biệt hoặc những học sinh quá bận rộn sẽ tham gia các khóa học trực tuyến khi họ nghỉ học.) 

Exercise 3. YOUR CULTURE Answer the questions.

(Văn hóa nước em. Trả lời các câu hỏi.)

1. At what age do children usually start school in your country?

2. At what age can you leave school?

3. Can children in your country do online courses?

1. In Việt Nam, children usually start school when they are 6 years old.

(Ở đất nước của bạn trẻ em thường bắt đầu đi học lúc mấy tuổi? – Ở Việt Nam, trẻ em thường bắt đầu đi học khi được 6 tuổi.)

2. I can leave school at the age of 18.

(Mấy tuổi các bạn có thể ra trường? – Tôi có thể ra trường khi tôi được 18 tuổi.)

3. Yes, they can.

(Trẻ em ở đất nước của bạn có học trực tuyến không? – Có.) 

Exercise 4. USE IT! Work in groups. Discuss the topic: Is digital learning useful? Why? Follow the instructions.

(Thực hành! Làm việc theo nhóm. Thảo luận chủ đề: Phương pháp học kỹ thuật số có bổ ích không? Tại sao? Làm theo các hướng dẫn.)

– Work in pairs and write the positive things about digital learning.

– Join another pair and discuss in your groups. Use some of the expressions in the box.

– Digital learning is good for …

– It is good because ..

– It becomes more and more popular because …

– However, it cannot replace schools because …

– Compare your ideas with other groups’.

– Làm việc theo cặp và viết những điều tích cực về việc học tập kỹ thuật số.

– Tham gia với một cặp khác và thảo luận trong nhóm của bạn. Sử dụng một số cách trình bày trong hộp

– Học kỹ thuật số rất tốt cho …

– Nó tốt vì …

– Nó ngày càng trở nên phổ biến vì …

– Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì …

– So sánh ý tưởng của bạn với các nhóm khác.

– Digital learning is good for special students who can’t go to school like famous people, the disabled, and  athletes.

– It is good because the students don’t need to go school, but they can study anywhere with the Internet and can still keep up with other students at school.

– It becomes more and more popular because it’s convenient and cheap. Students can study whenever and wherever they want with only Internet connection.

– However, it cannot replace schools because the students cannot communicate with their teachers and friends in person. To weak students, digital learning is not good enough to help them understand lessons.

Tạm dịch:

– Học kỹ thuật số rất tốt cho những học sinh đặc biệt không thể đến trường như những người nổi tiếng, người khuyết tật và vận động viên.

– Học kỹ thuật số thật tốt vì học sinh không cần đến trường mà có thể học ở bất kỳ đâu có Internet và vẫn có thể theo kịp các học sinh khác ở trường.

– Học kỹ thuật số thật ngày càng trở nên phổ biến vì nó tiện lợi và rẻ. Học sinh có thể học bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn chỉ cần có kết nối Internet.

– Tuy nhiên, nó không thể thay thế trường học vì học sinh không thể giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè của mình. Đối với học sinh yếu kém, việc học kỹ thuật số chưa đủ tốt để giúp các em hiểu bài.

Advertisements (Quảng cáo)