Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài 1,2,3,4,5 trang 6 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp

Giải các bài tập về Tập hợp, Phần tử của tập hợp Toán 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 trong chương 1.

Bài 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
12 …A              16…A

Vì phần tử của A là số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A. Vậy A = {9; 10; 11; 12; 13}. Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử A = {x ∈ N | 8 < x < 14} ta có: 12 ∈ A; 16 ∉A.


Bài 2. Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.

Mỗi chữ cái trong TOÁN HỌC chỉ được liệt kê một lần, do đó tập hợp các chữ cái trong tù TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C}


Bài 3. Cho hai tập hợp:

Advertisements (Quảng cáo)

A = {a, b}              ;        B = {b, x, y}.

Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x …A    ;        y …B      ;          b …A        ;          b… B.

TL: x ∉ A        ;          y ∈ B           ;         b ∈ A         ;  b ∈ B

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4. Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn một phần tử của tập hợp đó. Hãy xét xem “bút” có phải là một phần tử của tập hợp H hay không.

Ta có: A = {15; 26}, B = {1; a; b}, M = {bút}, H = {sách; vở; bút}.


Bài 5. a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Giải: a) Vì mỗi quý có 3 tháng nên ta có A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}

b) Hướng dẫn: Các em hãy viết các tháng trong năm theo thứ tự từ tháng giêng đến tháng 12. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Mỗi tháng còn lại đều gồm 30 hoặc 31 ngày. Tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày. Xen giữa hai tháng 31 ngày là một tháng có ít hơn 31 ngày.

Vậy B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}.

Advertisements (Quảng cáo)