Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 3 – Ôn tập cuối năm trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

CHIA SẺ
Tiết 3 – Ôn tập cuối năm: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 105, 106. Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 – 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005; Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng…

1: Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai,

Bước 1 : Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang :

– 5 cột dọc :

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

– 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 – 2002

3) 2002 – 2003

4) 2003 – 2004

5) 2004 – 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

(1) Năm học

(2)…

(3)…

(4)…

(5)…

(1) 2000-2001

(2)…

(3)…

(4)…

(5)…

Bước 2 : Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

2: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

d)Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

1: Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai,

Bước 1 : Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang :

– 5 cột dọc :

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

– 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 – 2002

3) 2002 – 2003

4) 2003 – 2004

5) 2004 – 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

Bước 2 : Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

2: Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng

b)Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

X Giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

X Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng