Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 38 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Dùng từ đồng âm để chơi chữ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 38. Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ; Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1…

Luyện từ và câu – Dùng từ đồng âm để chơi chữ

1: Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm để chơi chữ. Gạch dưới những từ đồng âm em tìm được trong mỗi câu

a)    Ruồi đậu mâm xôi đậu.

       Kiến bò đĩa thịt bò.

b)    Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c)    Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d)    Con ngựa đá con ngựa đỏ, con ngựa đá không đá con ngụa.

2: Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1

M : – Mẹ em rán dậu.

     – Thuyền đậu san sát trên bến sông.

1.

a) Ruồi đậu mâm xôi đậu.

    Kiến bò đĩa thịt bò.

b) Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c) Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d) Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

2:

– Mẹ tôi nói nếu tôi thi đậu mẹ sẽ thưởng bánh đậu.

– Con đang gặm cỏ / Em tôi đang tập .

– Bài kiểm tra toán em được chín điểm / Phải uống nước chín.

– Ý kiến của bác nêu ra không có ai phản bác.

– Hùng đá bóng vô ý đá phải hòn đá, chân sưng tấy lên.