Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

[Đề số 11] Thi môn Toán 5 học kì 2: Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 11: Một lớp học có 24 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Hỏi

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 4m4cm = 4,4m

b. 4m4cm = 4,04m

c. 0,05 tạ = 5kg

d. 0,05 tạ = 50kg

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 350m + 0,04km = 390m

b. 350m + 0,04km = 354m

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 1,25 giờ = 75 phút

b. 1,25 giờ = 85 phút

c. 2,4 giờ = 2 giờ 40 phút

d. 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

A. 4m2 5dm2 = 4,5m2

B. 4m2 5dm2 = 4,05m2

C. 3m3 15dm3 = 3,015m3

D. 3m3 15dm3 = 3,15m3

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. 0,107 = 10,7%

b. 0,107 = 1,7%

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

40% của 0,05 tấn là bao nhiêu ki-lô-gam ?

A. 2kg

B. 20kg

7. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

a. Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là :

A. 378,92

B. 861,05

C. 3789,2

b. Giá trị của biểu thức  \(\left( {56,8 – 32,3} \right) \times 5,7\) là :

Advertisements (Quảng cáo)

A. 1396,5

B. 139,65

C. 13,965

8. Một lớp học có 24 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Hỏi :

a. Lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh là nam ?

b. Số học sinh nữ bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh nam ?

9. Lúc 7 giờ, bác Hà đi bộ từ A với vận tốc 4,4 km/giờ và đến B lúc 8 giờ 15 phút. Bác Nội đi xe đạp với vận tốc 11 km/giờ cũng xuất phát từ A. Bác Nội muốn đến B trước bác Hà 15 phút, thì bác Nội phải khởi hành lúc mấy giờ ?


1.

a. 4m4cm = 4,4m

S

b. 4m4cm = 4,04m

Đ

c. 0,05 tạ = 5kg

Đ

d. 0,05 tạ = 50kg

S

2.

a. 350m + 0,04km = 390m

Đ

b. 350m + 0,04km = 354m

S

3.

Advertisements (Quảng cáo)

a. 1,25 giờ = 75 phút

Đ

b. 1,25 giờ = 85 phút

S

c. 2,4 giờ = 2 giờ 40 phút

S

d. 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Đ

4. B, C.

5.

a. 0,107 = 10,7%

Đ

b. 0,107 = 1,7%

S

6.

A. 2kg

S

B. 20kg

Đ

7. a. A.

    b. B.

8.

a) Số học sinh nam của lớp là:

24 – 8 = 16 (học sinh)

Tổng số học sinh cả lớp là:

24 + 16 = 40 (học sinh)

Học sinh nam chiếm số phần trăm là:

16 : 40 = 0,4 = 40 %

Số học sinh nữ bằng số phần trăm số học sinh nam là:

24 : 16 = 1,5 = 150 %

      Đáp số : a. 40%

                    b. 150%

9.

Thời gian bác Hà đi từ A đến B là:

8 giờ 15 phút – 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 1,25 phút

Quãng đường từ A tới B dài số ki lô mét là:

 4,4 ⨯ 1,25 = 5,5 (km)

Thời gian bác Nội đi từ A tới B là:

5,5 : 11 = 0,5 giờ = 30 phút

Bác Nội phải khởi hành lúc :

8 giờ 15 phút – (30 phút + 15 phút) = 7 giờ 30 phút.

          Đáp số: 7 giờ 30 phút.

Advertisements (Quảng cáo)