Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Đoàn Kết 2020: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

CHIA SẺ

Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?.. được trích trong đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán truường TH Đoàn Kết năm học 2020 – 2021

Câu 1:(1điểm) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là:

A. 24,18            B. 24,108             C. 24,018         D. 24,0108

Câu 2: (1điểm) Phân số 65/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065              B. 0,65          C. 6,05                 D. 6,5

Câu 3: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là:

A. 5/1000       B. 5/10000        C. 5/100      D. 5/10

Câu 4: Số 3/4 được viết dưới dạng phân số thập phân là

A. 15/20         B. 75/100        C. 3/100         D. 3/10

Câu 5: phân số 236/100 được chuyển thành số thập phân nào dưới đây

A. 23,6      B. 0,236       C. 2,36          D. 2,63

Câu 6: Ghi Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m là

a. 35m²         b. 70m²         c. 30m²             d. 300m²

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…)

4,5564km² = …….hm²

Câu 8: Viết các số sau theo thứ tự

a, từ bé đến lớn

5,7      6,02     4,23        4,32          5,3

b, Từ lớn đến bé

0,32        0,197         0,4           0,321          0,187

Câu 9: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Câu 10: Tim 5 số thập phân khác nhau giữa hai số 1,01 và 1,02