Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Read and circle. Then ask and answer.

CHIA SẺ
Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Read and circle. Then ask and answer.

1. Complete the crossword.

 

2. channel

3.  stadium

4. passenger

5. luggage

6. passport

7. newspaper

8. karaoke

2. Write

channel     show    the news     cartoons     documentary

I sometimes watch 1_cartoons after school, before I do my homework. I love Tom and Jerry! But my favorite 2_____ is a game show on Saturdays. When it’s finished my sister changes 3_____ to watch her favorite show. It’s a 4_____ about life in space. Sometimes on Saturday evening my family and I all watch 5_____. They watch it every evening.

2. show

3. channel

- Quảng cáo -

4. documentary

5. the news

3. Read and circle. Then ask and answer.

1. How much / many luggage do you take on vacation?

2. How much / many  pens are there in your pencil case?

3. How much / many books do you have in your desk?

4. How much / many money do you have in your pocket?

1. many

2. many

3. many

4. much

4. Write : many, some, any, lots of

Pete: Do you have 1 _any_ tickets for the game next week?

Assistant: Yes, of course. You’re quite early. We still have 2____ tickets left. How 3____ do you want?

- Quảng cáo -

Pete: Four, please. Sue, do you have 4___ money you can give me until tomorrow? I want to buy all the tickets today.

Sue: Sorry, Pete. I don’t have 5____ money today. But we have 6___ time . Let’s come back tomorrow.

2. lots of

3. much

4. lots of

5. any

6. some

Dịch:

Pete: Chị có vé nào cho trận đấu tuần tới không?

Người bán: Có, tất nhiên. Các bạn đến khá sớm. Chúng tôi vẫn còn nhiều vé. Bạn muốn bao nhiêu?

Pete: 4 vé ạ. Sue, bạn có nhiều tiền không? Bạn có thể cho tôi mượn đến ngày mai được không? Tôi muốn mua tất cả vé hôm nay.

Sue. Xin lỗi, Pete. Tớ không có nhiều tiền hôm nay. Nhưng chúng ta có nhiều thời gian. Ngày mai hãy trở lại

5. Write : idea, great, Why, Let’s, about, OK.

Mom: 1_Let’s_ go to a restaurant for dinner tonight.

Boy: That’s a good 2____ .

Girl: 3____ don’t we go to the pizza restaurant?

Mom: We ate pizza yesterday. How 4____ going to a Chinese restaurant?

Boy: 5____.

Girl: That’s 6____. Let’s go!

2. idea

3. Why

4. about

5. OK

6. great.

6. Complete the word. ur/ir     er/or

1. ur

2. or

3. ir

4. er /ur

5. er

6. or