Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer about a party you went to.

Unit 12: Let’s Open This Present First! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Six – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Ask and answer about a party you went to.

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

Scrit:

1. My name is Minh . It was party was last Saturday. I invited my family and friends to my house. And We had karaoke party. It was great. We sang all of favorite song. Grandma and grandpa sang old song…

2. I’m Quang. Last Sunday, I had a big party in a restaurant near my house. We ate pizza and my mom said we can ate ice cream too. Because it was my birthday. My mom took a lots photos. This morning, I send an email to my friends to say thank you for coming to my party.

3. Hi, I’m Lam. I have swimming party at Dam Sen Park. They was eight children. We had some race. The winner was my friend Vinh. I came in third. After swimming, we went to a café and blew out candles my cake. Then everyone sing happy birthday me. It was great day!

Dịch:

1. Tôi là Minh. Đó là bữa tiệc vào thứ Bảy tuần trước. Tôi mời gia đình tôi và những người bạn đến nhà của tôi. Và chúng tôi có bữa tiệc karaoke. Thật tuyệt vời. Chúng tôi đã hát những bài hát yêu thích. Bà và ông của tôi hát bài hát cổ…

2. Tôi là Quang. Chủ nhật tuần trước. Tôi có một bữa tiệc lớn ở một nhà hàng gần nhà. Chúng tôi đã ăn pizza và mẹ của tôi nói chúng tôi cũng có thể ăn kem. Bởi vì đó là sinh nhật của tôi. Mẹ của tôi đã chụp một vài bức ảnh. sáng nay tôi gửi email tới những người bạn của tôi và nói cảm ơn họ vì đã tới bữa tiệc.

Advertisements (Quảng cáo)

3. Xin chào, tôi là Lâm. Tôi có một bữa tiệc bơi lội ở Công viên Đầm Sen. Có 8 đứa trẻ. Chúng tôi có 1 cuộc đua. Người thắng cuộc là bạn của tôi, Vinh. Tôi về thứ 3. Sau khi bơi, chúng tôi đã tới quán cà phê và thổi nếu bánh của tôi. Sau đó mọi người hát chúc mừng sinh nhật tôi. Đó là một ngày tuyệt vời!

2. Listen again and write Quang, Lam, or Minh.

1. Lam blew out candles at his party.

3. _______’s party was last Saturday.

5. _______ came in third.

2. ______ sent an email after his party.

4. ______ loves singing.

6. ______ and his friends ate ice cream.

Speaking

2. Quang

3. Minh

Advertisements (Quảng cáo)

4. Minh

5. Lam

6. Quang

3. Ask and answer about a party you went to.

1. When was the party?

3. What did you do?

5. What did you wear?

2. Whose party was it?

4. What did you eat and drink?

6. Was it fun?

1. On my birthday.

2. It’s my party.

3. I blew candles on my birthday cake.

4. I ate birthday cake and drinks.

5. I wore my green skirt.

6. Yes, it was!

+ Maiwentto her party on restaurent near her house.

   S       V          O

+ Sheblewcandles on her birthday cake.

    S    V         O

Advertisements (Quảng cáo)