Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Ask and answer.

Unit 6: Whose Jacket Is This? – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Ask and answer.

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

He ran slowly.

They talked quietly.

She smiled happily.

They did their homework carefully.

They played well.

They ran fast.

Dịch:

Anh ấy chạy chậm.

Họ nói yên tĩnh.

Cô ấy cười hạnh phúc.

Họ đã làm bài tập về nhà của họ cẩn thận.

Họ chơi rất tốt.

Họ chạy rất nhanh

2. Ask and answer. slowly   fast   well   badly   quietly   loudly

 

Advertisements (Quảng cáo)

+ Who is running slowly?

=>Huy

+ Who is running fast?

=> Khoa

+ Who is playing well?

=> Lam

+ Who is playing badly?

=> Son

+ Who is talking loudly?

=> Oanh

+ Who is talking quietly?

Advertisements (Quảng cáo)

=> Thu

3. Now write sentences about the picture.

Khoa ran fast, but Huy ran slowly.

Lam played well, but Son played badly.

Oanh talked loudly, but Thu talked quietly.

4. Listen and sing.

Click here to listen

At break time …

At break we played baseball, baseball, baseball.

At break we played baseball, Our team played well.

We all cheered loudly, loudly, loudly…

We didn’t hear the bell.

The bell rang softly, softly, softly …

The teacher said, “Run quickly, quickly, quickly.”

The teacher said, “Run quickly. You didn’t hear the bell. “

She said, “Listen carefully, carefully, carefully.”

She said, “Listen carefully. Listen for the bell.”

Dịch:

Giờ giải lao…

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, bóng chày, bóng chày.

Giờ giải lao, chúng tôi đã chơi bóng chày, đội của chúng tôi đã chơi rất tốt.

Chúng tôi hét lớn chúc mừng, hét lớn, hét lớn…

Chúng tôi không nghe thấy chuông.

Chuông rung nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng …

Cô giáo nói “chạy nhanh chóng, nhanh chóng, nhanh chóng”

Cô giáo nói, “Chạy nhanh chóng. Các con không nghe thấy chuông”

Cô nói , “Hãy nghe cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận”

Cô nói, “Hãy nghe cẩn thận. Lắng nghe tiếng chuông.”

Advertisements (Quảng cáo)