Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Listen and read.

CHIA SẺ
Unit 12: Let’s Open This Present First! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Listen and read.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

birthday card: thiệp sinh nhật

batteries: pin

have a costume party: tiệc hóa trang

have a bowling party:tiệc bowling

sing karaoke: hát karaoke

remote-control car: điều khiển xe ô tô từ xa

Quảng cáo

have fireworks: pháo hoa

blow out candles: thổi tắt nến

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Mom: I’m making your birthday cake, Max.

Max: Thanks. How about making a car-shaped cake, Mom?

Quảng cáo

Mom: Sorry, that’s too difficult. It will be a round cake.

2. Holly: Why don’t you open your presents now?

Max: That’s a good idea. I’ll open this one first. Great! It’s a remote-control car!

3. Holly: Let’s put the batteries in now.

Max: OK.

Holly: Does it work?

Max: Let’s see…

4. Max: Ahh! My cake!

Mom: Max, be careful!

Holly: You wanted a car-shaped cake. Now you have one!

Dịch:

1. Mẹ: Mẹ đang làm bánh sinh nhật cho con, Max.

Max: Cảm ơn mẹ. Mẹ làm cái bánh hình ô tô đi ạ?

Mẹ: Xin lỗi, nó rất khó. Nó sẽ là một cái bánh tròn.

2. Holly: Tại sao anh không mở quà bây giờ?

Max: Ý tưởng hay đấy. Anh sẽ mở cái này trước. Tuyệt vời. Nó là ô tô điều khiển từ xa!

3. Holly: Bây giờ hãy lắp pin vào

Max: OK

Holly: Nó có chơi được không?

Max: Để xem…

4. Max: Ahh! Cái bánh của con!

Mẹ: Max, cẩn thận!

Holly: Anh rất muốn cái bành hình ô tô. Bây giờ anh có 1 cái rồi nhé.