Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Circle letter ‘c’ that says ‘s’ and underline letter ‘g’ that says ‘j’.

Unit 8: The Best Bed! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Circle letter ‘c’ that says ‘s’ and underline letter ‘g’ that says ‘j’.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

city: thành phố

ice: kem

dance: nhảy

rice: cơm

cage: cái lồng

page: trang

giraffe: con hươu cao cổ

stage: sân khấu

Advertisements (Quảng cáo)

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

1. $10 Special dinner tonight: meat, rice, and vegetables. Fruit with ice cream.

2. Turn the pages of this book really fast and you will see a giraffe dancing in its cage!

Advertisements (Quảng cáo)

3. Come to the ice rink in the city. Meet your friends and learn to skate!

Dịch:

1. Bữa ăn đặc biệt chỉ 10 đô tối nay: thịt, cơm, và rau. Trái cây với kem.

2. Lật nhanh các trang của cuốn sách, sẽ thấy một con hươu cao cổ nhảy múa trong lồng.

3. Đến sân băng thành phố. Gặp bạn bè của bạn và học trượt băng.

3. Read again. Circle the words with ‘c’ saying ‘s’ and underline the words with ‘g’ saying ‘j’.

‘c’ saying ‘s’: special, ice, dancing, city

‘g’ saying ‘j’: giraffe, page, cage,

4. Circle letter ‘c’ that says ‘s’ and underline letter ‘g’ that says ‘j’.

 

2. cereal

3. city

4. stage

5. giraffe

6. page

Advertisements (Quảng cáo)