Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Underline these words in text.

Unit 7: Go Back To The Traffic Light – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Underline these words in text.

Reading

1. What do you know about water puppet theaters?

2. Listen and read.

Click here to listen

 Script:

Water Puppet Theater.

Water puppet theaters started in the Red River Delta a thousand years ago. But they are still popular today all over Viet Nam. The puppets are usually made from wood and painted in different colors with a special type of paint that stays in water.

The stage is a pool of water, and the puppets move over the top of it. When water puppets first started, the stage was a rice field. Today, people hide behind a screen so no one sees them. They use sticks to make the puppets move and act out the story. The stories are usually about Vietnamese foldtales and legends. Sometimes there is a band that plays Vietnamese music.

Make your own water puppets

You can make your own water puppet! Take a plastic spoon and use pens or colored paper to draw a face and costume. Fill a bowl with water and put the spoon in the water so that you can move the puppet. Be carefull. Don’t get the puppet’s costume wet. Ask your friends to make some more puppets so that you can tell a story together.

Dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

Nhà hát mua rối nước

Nhà hát múa rối nước bắt đầu ở Đồng Bằng Sông Hồng cách đây hàng ngàn năm trước. Nhưng ngày nay họ vẫn còn phổ biến trên khắp Việt Nam. Những con rối này thường được làm từ gỗ và được sơn màu khác với một loại sơn đặc biệt có thể ở trong nước.

Sân khấu là hồ nước, và những con rối di chuyển trên đó. Khi múa rối nước đầu tiên bắt đầu, sân khấu là một cánh đồng lúa. Ngày nay, người ta ẩn phía sau màn chiếu để không ai có thể nhìn thấy họ. Họ thường sử dụng que để điều khiển con rối di chuyển và diễn câu chuyện. Những câu chuyện thường ngày và những câu  chuyện cổ xưa của người Việt Nam. Đôi khi là một ban nhạc Việt Nam.

Làm dụng cụ múa rối nước

Bạn có thể làm dụng cụ múa rối nước của riêng bạn. Lấy một cái muỗng nhựa và dùng bút hoặc giấy màu để vẽ mặt và làm trang phục. Đổ đầy bát nước và đặt muongx trong nước để bạn có thể di chuyển con rối. Cẩn thận! Đừng để quần áo của con rối bị ướt. Hãy bảo bạn của bạn làm thêm môt số con rối để các bạn có thể cùng nhau kể câu chuyện.

3. Underline these words in text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

Advertisements (Quảng cáo)

popular     rice field     screen     stick  plastic

popular: phổ biến

rice field: cánh đồng lúa

screen: màn

stick  plastic: Que nhựa

4.Read again and write T (true) or F (false).

1. Water puppet theaters started in Viet Nam. ____T______

2. The puppets are usually made from plastic. __________

3. Water puppets started in rice fields. ____________

4. The puppets play music. ____________

5. You can make water puppets with plastic spoons. _______

2. F

3. T

4. T

5. T

Advertisements (Quảng cáo)