Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4,5 trang 55 Toán 5: Luyện tập chung 11 –...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 55 Toán 5: Luyện tập chung 11 – Tiết 22

CHIA SẺ

Luyện tập chung 11 phép trừ – trừ hai số thập phân (Tiết 22 Toán lớp 5) Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 55.

Bài 1. Tính:

a) 605,26 + 217,3;            b) 800,56 – 284,48;                      c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Đáp án: a) 605,26 + 217,3 = 822,60

b) 800,56 – 284,48= 416,08

c) Cách 1: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3

= 11,34

Cách 2:  16,39 + 5,25 – 10,3  = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25

= 11,34


Bài 2.b

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Giải: a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8

x – 5,2 = 5,7

x = 5,7 + 5,2

x = 10,9

b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

x + 2,7 = 13,6

x = 13,6 – 2,7

x = 10,9


Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55;             b) 42,37 – 28,73 – 11,27.

Giải bài 3:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = 12,45 + 7,55 = 6,98

= 20 + 6,98

= 26,98

b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)

= 42,37 – 40

= 2,37


Bài 4 trang 55 Toán 5: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km.  Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt:

2016-11-02_221446

Giờ thứ hai người đó đi được:

13,25 – 1,5 = 11,75 (km)

Hai giờ đầu người đó đi được:

13,25 + 11,75 = 25 (km)

Giờ thứ ba người đó đi được:

36- 25 = 11 (km)

Đáp số 11 km


Bài 5 trang 55 Toán 5: Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Tóm tắt: 2016-11-02_222029

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5;  2,2;   3,3

Quảng cáo
CHIA SẺ