Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Luyện tập chung tiết 72: Lời bài 1,2,3,4 trang 72 SGK Toán...

Luyện tập chung tiết 72: Lời bài 1,2,3,4 trang 72 SGK Toán 5

CHIA SẺ

Luyện tập chung tiết 72: Lời bài 1,2,3,4 trang 72 SGK Toán 5 trên Dethikiemtra.com

Ở tiết học này sẽ giúp học sinh củng cố về:

– Chuyển phân số thập phân thành số thập phân(STP).

– Cộng các số thập phân.

– Chuyển các hỗn số thành STP.

– So sánh các STP.

– Thực hiện chia một STP cho một STP.

– Tìm thành phần chưa biết của phép tính với STP.

Bài 1: Tính:

 a) 400 + 50 + 0,07 = 450,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04 = 30,54;

c) 100 + 7+ 8/10 = 107,08;

d) 35 + 5/10 + 3/100 = 35,53


Bài 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

2016-11-29_182227

Lần lượt từ trái qua phải là: >, <, <,=

2016-11-29_182315


Bài 3: Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)     6,251 : 7                 b) 33,14 : 58;                      c) 375,23 : 69.

Thực hiện phép chia và tìm được số dư như sau:

a)  0,021;     b)  0,08;    c)   0,56.

Bài 4 trang 72 Tìm x:

 

a)     0,8 x x = 1,2 x 10

0,8 x x = 12

x = 12 : 0,8

x = 15

b)    210 : x = 14,92 – 6,52

210 : x = 8,4

x  = 210 : 8,4

x = 25

c) 25 : x = 16 : 10

25 : x = 1,6

x = 25 : 1,2

x = 25 : 1,6 => x = 15,625

d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

6,2 x x = 62

x = 62 : 6,2

x = 10


Làm trong vở  bài tập:

1.Tính: a) 300 + 5 + 0,14 = 305 + 0,14 = 305,14

b) 230 + 4 + 3/10 + 7/100

= 230 + 4 + 0,3 + 0,07

= 230 + 4,37

= 234,37

c) 45 + 0,9 + 0,008

= 45,9 + 0,008 = 45,908

d) 500 + 7 + 9/ 1000

= 500 +, 7 + 0,009 = 500 + 7,009 = 507,009

3.. Tìm x: a) 9,5 X x = 47,4 + 24,8

9,5 X x = 72,2

x = 72,2 : 9,5

x = 7,6

b) x : 8,4 = 47,04 – 29,75

x : 8,4 = 17,29

x = 17,29 X 8,4

x = 145,236

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phép chia này có thương là 3,94, số dư là: C. 0,06

b) Phép chia này có thương là 3,94, số dư là: D.0,013.

 

 

 

 

Quảng cáo
CHIA SẺ