Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4 trang 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung 13...

Giải bài 1,2,3,4 trang 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung 13 – tiết 30

CHIA SẺ

 Luyện tập chung 13 – tiết 30  Toán lớp 5.  giải bài 1,2,3,4 trang 62 SGK Toán 5: Luyện tập chung 13 – tiết 30

Bài 1. Tính:

a) 375,84 – 95,69 + 36,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Hướng dẫn:

a) 375,84 – 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 x 7,4 = 7,7 + 54,02

= 61,72


Bài 2 trang 62 Toán 5: Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2;                          b) (9,6 – 4,2) x 3,6.

Hướng dẫn:

a) Cách 1:                                           b) Cách 1:

= …….10 x 4,2 = 42                               ..= 5,4 x 3,6 = 19,44

Cách 2:                                                 Cách 2:

…….= 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2                  ……..= 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6

= 28,35 + 13,65                                      = 34,56 – 15,12

= 42                                                      = 19,44


Bài 3 trang 62 Toán 5: a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400;                      4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4                         9,8 x x = 6,2 x 9,8

Hướng dẫn: a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 – 4,5) = 4,1 x 1 = 4,1

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích bằng nhau đã có một thừa số bằng nhau thì thừa số còn lại cũng bằng nhau).


Bài 4 trang 62 : Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Đáp án và giải bài 4:

Cách 1: Giá 1m vải là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8m vải là:

15 000 x 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Cách 2: 6,8m vải nhiều hơn 4m là:

6,8 – 4 = 2,8 m

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

2016-11-04_091738

Đáp số: 42 000 đồng

Quảng cáo
CHIA SẺ