Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4 trang 61,62 Toán 5: Luyện tập chung 12 –...

Giải bài 1,2,3,4 trang 61,62 Toán 5: Luyện tập chung 12 – tiết 29

CHIA SẺ

Luyện tập chung 12 – tiết 29 – Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 61; bài 3,4 trang 62

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05;

b) 80,475 – 26,827;

c) 48,16 – 3,4.

Đáp án bài 1:

a) 375,86 + 29,05= 404,91

b) 80,475 – 26,827= 53,648

c) 48,16 – 3,4= 163,7442016-11-04_084910


Bài 2 Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

0,68 x 0,1

Đáp án bài 2:

a) 78,29 x 10 = 782,9;                 78,29 x 0,1 =7,829

b)265,307 x 100 = 26530,7;         265,307 x 0,01 = 2,65307

c) 0,68 x 10 = 6,8;                       0,68 x 0,1 = 0,068


Bài 3 trang 62 Toán 5 : Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Mua 1 kg đường hết:

38500 : 5 = 7700 (đồng)

Mua 3,5 kg đường thì hết:

7700 x 3,5 =  26 950 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

38 500 – 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng


Bài 4 trang 62: a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

a

b

c

(a + b) x c

a x c + b x c

2,4

3,8

1,2

6,5

2,7

0,8

 b) Tính bằng cách thuận tiện nhât:

9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3;                      7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

Đáp án a)

(a + b) x c

a x c + b x c

(2,4 + 3,8 ) x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 7,44

(6,5 + 2,7) x 0,8 = 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 7,36

 b) 9,3 x 6,7 + 9,3 x 3,3

= 9,3 x (6,7 + 3,3)

= 9,3 x 10

= 93

+)   7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2

= (7,8 + 2,2 ) x 0,35

= 10 x 0,35

= 3,5

Quảng cáo
CHIA SẺ