Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Luyện tập tổng nhiều số thập phân – Bài 1,2,3,4 trang 52...

Luyện tập tổng nhiều số thập phân – Bài 1,2,3,4 trang 52 môn Toán 5

CHIA SẺ

Luyện tập tổng nhiều số thập phân – chương 2 Toán 5 – Bài 1,2,3,4 trang 52 SGK Toán 5.

Bài 1. Tính:

a) 15,32 + 41,69 + 8,44;

b) 27,05 + 9,38 + 11,23

Đáp án: a) 15,32 + 41,69 + 8,44 = 65,45

b) 27,05 + 9,38 + 11,23 = 47,66

2016-10-31_221247


Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Giải: a) 4,68 + 6,03 + 3,97 = 4,68 + (6,03+3,97)

= 4,68 + 10

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2 = (6,9+ 3,1) + ( 8,4+ 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51 = ( 3,49 + 1,51) + 5,7

= 5+ 5,7

= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = (4,2 + 6,8) + ( 3,5 + 4,5)

= 11+ 8

= 19


Bài 3 trang 52 Toán 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

 3,6 + 5,8 ….8,9                   5,7+ 8,8……14,5

7,56…4,2 + 3,4                   0,5 …….0,08 + 0,4

Giải: 3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9;

7,56 < 4,2 + 3,4 = 7,6;

5,7+ 8,8 = 14,5;

0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48


Bài 4 trang 52 : Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt:

Ngày thứ hai dệt được:

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Ngày thứ ba dệt được:

30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Cả ba ngày dệt được:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Đáp số: 91,1 m vải

CHIA SẺ