Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Giải bài 1,2,3,4 trang 45 Toán 5: Luyện tập tiết 41

Giải bài 1,2,3,4 trang 45 Toán 5: Luyện tập tiết 41

CHIA SẺ

 Luyện tập tiết 41: viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân và giải bài 1,2,3,4 trang 45 SGK Toán 5.

Ôn về bảng, cách viết đơn vị đo độ dài; mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài liền kề và quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng.


Bài 1. Viết STP thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m


2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

315cm = 3,15m;        234cm= 2,34 m;      506cm = 5,06 m;      34dm=..3,4…m


3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki- lô-mét:

a) 3km 245m;    b) 5km 34m;   c) 307 m

Giải:  a) 3km 245m = 3,245km

b) 5km 34m = 5,034km

c) 307 m = 0,307km


Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c)3,45km  = 3450m

d) 34,3km = 34 300m


Bài tập trong SBT toán 5:

Bài 1. a) 71m 3cm = 71,03m;             b) 24dm 8cm = 24,8dm

c) 45m 37 mm = 45,037m;            d) 7m 5mm = 7,005m

Bài2. 

Bài 3 (SBT). a) 8km 417m = 8,417km;       b) 4km 28m = 4,028 km

c) 7km 5m = 7,005 km;                            d) 216m = 0,126km

Bài 4 (SBT). a) 21,43m = 21m 43cm;         b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 7,63km = 7620m;                                 d) 39,5km = 39500m

CHIA SẺ