Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3,4 trang 43- Luyện tập chung tiết 39 Toán...

Bài tập 1,2,3,4 trang 43- Luyện tập chung tiết 39 Toán 5

CHIA SẺ

Luyện tập chung số thập phân – trang 43 Toán lớp 5: giải bài 1,2,3,4. Ôn lại cách đọc, viết, so sánh các số thập phân và biết cách tính nhanh thuận tiện nhất.

1. Đọc các số thập.phân sau đây:

a) 7,5;   28,416;  201,05;  0,187.

b) 36,2;    9,001; 84,302;     0,010

ĐS: a) 7,5 –  bảy phẩy năm

28,416 –  hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201,05 – hai trăm linh một phẩy không năm

0,187 – không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 – ba mươi sáu phẩy hai

9,001 – chín phẩy không không một

84,302 – năm mươi tư phẩy ba trăm linh hai

0,010 – không phẩy không mười


2. Viết số thập.phân có:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Kết quả: a) 5,7;      b) 32,85;          c) 0,01;              d) 0,304


3. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538;       41,835;        42,358;       41,538.

Ta sắp xếp được kết quả như sau: 41,538 < 41,835 < 42,358 < 42,538


Bài 4 trang 43. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a)  36×45 / 6×5 = 54;

b) 56 x 63 / 9×8 = 49

Chi tiết như dưới đây:


Tham khảo cách làm 4 bài tập trong sách vở BT như dưới đây, các em để lại bình luận nếu thấy khó khăn trong khi làm nhé.

1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:Bài 2,3,4 nhé:

CHIA SẺ