Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài tập 1,2,3 trang 74 môn Toán 5: Tỉ số phần trăm

Bài tập 1,2,3 trang 74 môn Toán 5: Tỉ số phần trăm

CHIA SẺ

Tỉ số phần trăm – Toán 5

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 74 SGK Toán 5: Tỉ số phần trăm

Bài tập minh họa:

Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:

80 : 400 hay 80/400

Ta có:      80 : 400 = 80/400 = 20/100 =  20%

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 hóc sinh của toàn trường thì có 20 học sinh giỏi.


Bài 1: Viết (theo mẫu):

75/300;    60/500;   96/300

Đáp án: 75/300 = 15%;  60/500 =32%; 96/300 = 32%


Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Giải: Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm 95% tổng số sản phẩm của nhà máy


Bài 3 trang 74 Toán 5: Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a)     Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Giải: a)     Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

540/1000 = 54/100 = 54%

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

100 % – 54% = 46%

Quảng cáo
CHIA SẺ