Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 71 Toán 5: Chia một số thập phân cho...

Bài 1,2,3 trang 71 Toán 5: Chia một số thập phân cho một số thập phân

CHIA SẺ

Chia một số thập phân cho một số thập phân: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 71 Toán 5.

Muốn chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.


Bài 1 Đặt tính rồi tính:

 a) 19,72 : 5,8 = 3,42016-11-29_175429

b) 8,216 : 5,2= 1,58

c) 12,88 : 0,25 = 51,52

d) 17,4 : 1,45 = 12


Bài 2: Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ……..kg?

1l dầu hỏa nặng:

  3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

 0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg


Bài 3 trang 71: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộquần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Tóm tắt:  2,8m:     1 bộ

429,5m: ….bộ?    (thừa:…m?)

Ta có:

429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.


Vở bài tập 1,2,3:

2. Biết rằng, 3,5 lít dầu nặng 2,66kg. Hỏi 5 lít dầu nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

1 lít dầu cân nặng : 2,66 : 3,5 = 0,76 (kg)

5 lít dầu cân nặng :  0,76 X 5 = 3,8 (kg)

Đáp số: 3,8kg.

3. May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Ta có: 250: 3,8 = 65 dư 3. Vậy 250m vải may được nhiều nhất 65 bộ quần áo và còn thừa 3 mét vải.

Quảng cáo
CHIA SẺ